لوکوربوزیه: معماری بازی احجام زیر نور است.
از قاشق غذاخوری تا شهر دامنه کار معمار را تعریف می‌کند.
رشد و تعالی کانون ، مستلزم تدبیر ، تفکر و مشارکت اعضا می باشد.
معماری آفرینش فضا ،متناسب با انسان و نیازهای اوست
معماری پایه و اساس حفظ محیط زیست است.
معماری رد زمان است بر فضا
سراسر ایران کانون اتفاقات بزرگ است ...
با هم بودن " آغاز" ، با هم ماندن " پیشرفت" و با هم کار کردن "موفقیت" است.
نوآوری ، سرعت و استفاده از فرصت هاست.
تخصص گرایی در تصمیم گیری بر مبنای خرد جمعی رویکردی عاقلانه و پذیرفتنی است.

با هدف حراست از جایگاه و هویت‌شهری پایتخت صورت گرفت

تشکیل گروه دیده‌بان شهر تهران

سعیدنیا رئیس گروه دیده‌بان شهر تهران می‌گوید: حفظ و پایداری شهر تهران به دلیل آنکه این شهر ناملایمات و اقدام‌هایی نابخردانه را تجربه کرده است امری ضروری است به همین دلیل گروه دیده‌بان شهری تهران با هدف توسعه پایدار شهری شکل گرفته است.

سعیدنیا رئیس گروه دیده‌بان شهر تهران می‌گوید: حفظ و پایداری شهر تهران به دلیل آنکه این شهر ناملایمات و اقدام‌هایی نابخردانه را تجربه کرده است امری ضروری است به همین دلیل گروه دیده‌بان شهری تهران با هدف توسعه پایدار شهری شکل گرفته است.

با توافق به عمل آمده بین سه تشکل مهندسی کشور یعنی جامعه مهندسان شهرساز ایران، انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز و گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور گروه دیده‌بان شهرتهران با توجه به وضعیت شهر تهران و در راستای احیای حقوق‌شهروندی شکل گرفت.

گروه دیده‌بان شهری تهران با همکاری سه تشکل صنفی متشکل از مهندسان مشاور معمار و شهرساز، جامعه مهندسان مشاور ایران و جامعه مهندسان شهرساز با هدف بازدارندگی رویدادهای نادرست و نامطلوب برای شهر تشکیل شد و نخستین جلسه خود را برگزار کرد.

در این نشست اهداف گروه بازخوانی شد. گروه دیده بان تهران با هدف دیده‌بانی مسائل تهران در جهت تشویق و تبلیغ رویدادها، برنامه‌ها، طرح‌ها، سیاست‌های منطقی مثبت و کوشش در جهت بازدارندگی رویدادهای نادرست و نامطلوب برای شهر و با اساسنامه مشخص و در راستای حفظ و حراست از جایگاه و هویت شهر تهران پایه‌گذاری شده است.

اعضای گروه دیده‌بان تهران، متشکل از سه تشکل جامعه مهندسان شهرساز ایران، انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز و گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور است و اعضای گروه دیده‌بان متشکل از دکتر اعتماد نماینده تشکل جامعه مهندسان مشاور به عنوان نائب رئیس، مهندس سعیدنیا نماینده تشکل جامعه مهندسان شهرساز به عنوان ریاست گروه، دکتر گازرانی نماینده تشکل انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز به عنوان دبیر گروه، مهندس مزینانی، دکتر امیرحسین پورجوهری نماینده جامعه مهندسان مشاور، مهندس محمدرضا عمادی نماینده تشکل انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرسازی هستند.

به گفته سعیدنیا رئیس گروه دیده‌بان شهر تهران و نماینده تشکل جامعه مهندسان شهرساز ایران، رویکرد اساسی گروه دیدبان تهران، انعکاس جلوه‌های زیبا و عملکردهای مثبت مدیران شهری شهروندان در جایگاه شهروندی و شهروندمداری، نحوه استفاده از فضاها، طرح‌ها، تعاملات بین انسان و فضا، همچنین نحوه برخورد با شهر از منظر استفاده و اجرای طرح‌های توسعه و عمران شهری (جامع و تفصیلی) است.

سعیدنیا گفت: دیدگاه اعضا، ایجاد ارتباط با نهادها، تشکل‌های صنفی و ایجاد تعاملات فی‌مابین با سازمان‌های مردم‌نهاد به منظور حفظ و ارتقای‌محیط و تحقق هرچه بیشتر اهداف توسعه‌پایدار در کلانشهر تهران است.

سعیدنیا در بیان رویکردهای اساسی گروه دیده‌بان تهران به استفاده از توان تخصصی اشاره می‌کند و می‌افزاید: استفاده از توان تخصصی و فنی نهادها و تشکل‌ها در راستای حفظ هویت کلانشهر تهران از منظر فضایی، کالبدی، اقتصادی و انعکاس زوایای مشهود و پنهان عملکردها و اقدام سازمان‌ها، ارگان‌ها، نهادها و حتی افراد در مجامع عمومی و بین‌المللی برای ایجاد تعامل، هم‌افزایی و درک بیشتر مورد نظر بوده است. ضمن آنکه، حفظ و پایداری شهر تهران به دلیل آنکه این شهر ناملایمات و اقدام هایی نابخردانه را تجربه کرده است امری ضروری است.

این شهرساز تاکید می‌کند گروه دیده‌بان در برنامه‌های آتی خود، ارتباط با نهادها، تشکل‌ها، شبکه‌های‌اجتماعی فعال و سایر شهرهای ایران و تعاملی سازنده از توان اعضا را در دستور کار دارد. 

دیدگاه‌ها و نظرات