لوکوربوزیه: معماری بازی احجام زیر نور است.
از قاشق غذاخوری تا شهر دامنه کار معمار را تعریف می‌کند.
رشد و تعالی کانون ، مستلزم تدبیر ، تفکر و مشارکت اعضا می باشد.
معماری آفرینش فضا ،متناسب با انسان و نیازهای اوست
معماری پایه و اساس حفظ محیط زیست است.
معماری رد زمان است بر فضا
سراسر ایران کانون اتفاقات بزرگ است ...
با هم بودن " آغاز" ، با هم ماندن " پیشرفت" و با هم کار کردن "موفقیت" است.
نوآوری ، سرعت و استفاده از فرصت هاست.
تخصص گرایی در تصمیم گیری بر مبنای خرد جمعی رویکردی عاقلانه و پذیرفتنی است.

آیین نامه عضویت

به منظور فراهم نمودن حضور فراگیر و پویای همهٔ جوانان معمار و شهرساز ایرانی و تأمین مشارکت هرچه وسیع‌تر آنان در امور حرفه‌ای خود، بر اساس ماده ۱۷ اساسنامه کانون معماران و شهرسازان جوان آیین نامه عضویت در کانون به شرح ذیل تدوین می‌شود.

گوهر این تشکل، مسائل معماری، شهرسازی و جوانان معمار و شهرساز است و گسترهٔ وسیع فعالیت‌های اجتماعی اعضاء در زمینه طراحی و ساخت، تولید، آموزش و پژوهش، برنامه ریزی و مدیریت جای خود را در این تشکل خواهند داشت.

ماده ۱- نوع عضویت:

بر اساس ماده ۱۷ اساسنامه کانون و تبصره ذیل آن، عضویت در کانون بر سه گونه است:

۱-۱-عضویت پیوسته

۲-۱-عضویت وابسته

۳-۱-عضویت افتخاری

ماده ۲- عضویت پیوسته:

دانشجویان و دانش آموختگان رشته‌های معماری و شهرسازی و گرایش‌های مرتبط که شرایط عمومی عضویت در کانون را داشته و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در کلیهٔ سمت‌های مدیریتی و نظارتی کانون را دارا می‌باشند.

ماده ۳– عضویت وابسته:

هنرآموزان و دانش آموختگان رشته معماری و گرایش‌های مرتبط هنرستان‌ها که که شرایط عمومی عضویت در کانون را داشته و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در سمت‌های مدیریتی و نظارتی کانون را دارا نمی‌باشند.

ماده ۴– عضویت افتخاری:

اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمات قابل توجهی به معماری و شهرسازی و یا به کانون معماران و شهرسازان جوان نموده‌اند؛ بنا به پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب هیأت امناء می‌توانند بدون داشتن حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در سمت‌های مدیریتی و نظارتی کانون به عضویت افتخاری کانون در آیند.

ماده ۵– شرایط عضویت:

۵-۱- التزام و پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۵-۲- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

۵-۳- عدم وابستگی به گروه‌ها و تشکیلات غیرقانونی

۵-۴- داشتن حداقل ۱۵ سال و حداکثر ۴۰ سال

۵-۵- پذیرش اساسنامه کانون و کلیه مصوبات هیأت امناء و آئین نامه‌های اجرایی

۵-۶- پرداخت حق عضویت سالانه کانون معماران و شهرسازان جوان

ماده ۶- هزینه ورودیه:

هر یک از اعضاء، برای ثبت نام اولیه در کانون، مبلغی را که میزان آن بنا به پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب هیأت امناء تعیین می‌گردد، به عنوان ورودیه پرداخت می‌نماید که این مبلغ غیرقابل برگشت می‌باشد.

ماده ۷– حق عضویت سالانه:

هر یک از اعضاء، هر سال یک بار، مبلغی را که میزان آن بنا به پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب هیأت امناء تعیین می‌گردد، به عنوان حق عضویت پرداخت می‌نماید که این مبلغ غیرقابل برگشت می‌باشد.

تبصره: مطابق تبصره ذیل ماده ۱۸ اساسنامه، پرداخت ورودیه و حق عضویت، برای عضو هیچ گونه حق و ادعایی را نسبت به دارایی‌های کانون ایجاد نمی‌کند.

ماده ۸ – خدمات رفاهی:

سطح و میزان ارائه خدمات رفاهی به اعضاء، بر اساس آیین نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد شورای مرکزی به تصویب هیأت امنای کانون خواهد رسید.

ماده ۹ – لغو عضویت:

عضویت در کانون معماران و شهرسازان جوان در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:

۱-۹- در صورت سلب شرایط ماده ۵ این آیین نامه

۲-۹- عدم پرداخت حق عضویت سالانه حداکثر تا شش ماه پس از موعد مقرر

۳-۹- دخالت در امور سیاسی به نام کانون

۴-۹- عدم تبعیت از مقررات کانون و اخلاق گروهی

تبصره ۱– مرجع تشخیص بندهای چهارگانه فوق، شورای مرکزی کانون می‌باشد.

تبصره ۲– کسانی که به استناد بندهای ۱ و ۳ و ۴ از عضویت کانون خارج می‌شوند، نمی‌توانند دوباره به عضویت کانون درآیند.

تبصره ۳– کسانی که به استناد بند ۲ ماده ۸ این آیین نامه از عضویت کانون خارج می‌شوند، برای عضویت مجدد، باید مراحل عضویت را از ابتدا گذرانده و دوباره هزینه ورودیه و ثبت نام را بپردازند.

ماده ۱۰– این آیین نامه در ۱۰ ماده و ۴ تبصره به تصویب هیأت امنای کانون معماران و شهرسازان جوان رسیده است.