لوکوربوزیه: معماری بازی احجام زیر نور است.
از قاشق غذاخوری تا شهر دامنه کار معمار را تعریف می‌کند.
رشد و تعالی کانون ، مستلزم تدبیر ، تفکر و مشارکت اعضا می باشد.
معماری آفرینش فضا ،متناسب با انسان و نیازهای اوست
معماری پایه و اساس حفظ محیط زیست است.
معماری رد زمان است بر فضا
سراسر ایران کانون اتفاقات بزرگ است ...
با هم بودن " آغاز" ، با هم ماندن " پیشرفت" و با هم کار کردن "موفقیت" است.
نوآوری ، سرعت و استفاده از فرصت هاست.
تخصص گرایی در تصمیم گیری بر مبنای خرد جمعی رویکردی عاقلانه و پذیرفتنی است.

آیین‌نامه مسابقات حوزه پژوهش و فناوری

مقدمه :

به‌منظور ارتقای سطح دانش تخصصی و حرفه­ای اعضاء ، فراهم نمودن مقدمات یک رقابت سازنده فنی، اجرایی و علمی، پژوهشی و با توجه به‌ضرورت ساماندهی و نظارت بر مسابقات فنی، اجرایی، علمی و پژوهشی کانون معماران و شهرسازان جوان برای بهره ­برداری مناسب ­تر از این رویدادهای تخصصی؛ کلیه مسابقات حوزه پژوهش و فناوری با رعایت شرایط مندرج در این آیین‌نامه برگزار می­ شود.

 

فصل اوّل : تعاریف

ماده یک : مسابقه : منظور از مسابقه عبارت است از یک رقابت سالم و سازنده که با اخذ مجوز از مراجع مربوطه برگزار می ­شود.

ماده دو : مسابقات از نظر سطح برگزاری به پنج دسته تقسیم می شوند:

الف) مسابقات سطح یک: به مسابقاتی که در سطح فرا ملّی برگزار می شود، مسابقات سطح یک (بین المللی) گفته می ­شود.

ب) مسابقات سطح دو: مسابقاتی که در سطح کشور برگزار می ­شود، مسابقات سطح دو (ملّی یا کشوری) گفته می­ شود.

ج) مسابقات سطح سه: مسابقاتی که در سطح یک منطقه برگزار می ­شود مسابقات سطح سه (منطقه ­ای) گفته می ­شود.

د) مسابقات سطح چهار: مسابقاتی که در سطح یک استان برگزار می ­شود، مسابقات سطح چهار (استانی) گفته می ­شود.

هـ) مسابقات سطح پنج: به مسابقاتی که در سطح یک شهرستان برگزار می شود، مسابقات سطح پنج (شهری) گفته می­ شود.

ماده سه : مسابقات از نظر نوع آن به دو نوع تقسیم می شوند:

۳-۱- مسابقات طراحی و فنی معماری و شهرسازی

۳-۲- مسابقات علمی و پژوهشی معماری و شهرسازی

 

فصل دوم : مجوز برگزاری

ماده چهار: مسابقات در صورت داشتن یکی از ویژگی های زیر مشمول این آیین نامه بوده و برگزاری آن مستلزم اخذ مجوز است:

۴-۱- استفاده از اموال و امکانات کانون

۴-۲- تأمین تمام یا بخشی از هزینه های مسابقه توسط کانون

۴-۳- استفاده از عنوان کانون به عنوان برگزارکننده یا یکی از برگزارکنندگان مسابقه

ماده پنج : مسابقات سطح پنج از نظر ضرورت انجام آن پس از درخواست مدیر پژوهش و فناوری کانون شهرستان و تأیید رئیس کانون شهرستان قابل اقدام خواهد بود.

تبصره : کانون شهرستان مجاز است هر ماه یک مسابقه سطح پنج برنامه­ریزی نموده و اعتبار آن را در بودجه سالیانه کانون شهرستان پیش بینی نماید.

ماده شش : مسابقات سطح چهار از نظر ضرورت انجام آن پس از درخواست مشترک حداقل دو کانون مستقر در یک استان و تأیید دبیرکل کانون استان قابل اقدام خواهد بود.

تبصره : کانون شهرستان مجاز است هر فصل ، برای میزبانی یک مسابقه سطح چهار برنامه­ ریزی نموده و  اعتبار آن را در بودجه سالیانه کانون شهرستان پیش بینی نماید.

ماده هفت : مسابقات سطح سه از نظر ضرورت انجام آن پس از درخواست مشترک حداقل دو کانون استانی مستقر در یک منطقه و تأیید معاون پژوهش و فناوری قابل اقدام خواهد بود.

تبصره : کانون استان مجاز است هر فصل، برای میزبانی یک مسابقه سطح سه برنامه ریزی نموده و اعتبار آن را در بودجه سالیانه کانون استان پیش بینی نماید.

ماده هشت : مسابقات سطح یک و سطح دو از نظر ضرورت انجام آن پس از درخواست مدیرکل برنامه ­ریزی و خدمات فنی و تأیید معاون پژوهش و فناوری و موافقت رئیس کانون قابل اقدام خواهد بود.

تبصره : دفتر برنامه ریزی و خدمات فنی کانون مجاز است هر شش ماه ، یک مسابقه سطح دو  و هر دو سال ، یک مسابقه سطح یک برنامه ریزی نموده و اعتبار آن را در بودجه سالیانه کانون پیش بینی نماید.

ماده نـه : مرجع صدور مجوز مسابقات سطح پنج، دبیرکل استان؛ مرجع صدور مجوز مسابقات چهار، معاون پژوهش و فناوری؛ مرجع صدور مجوز مسابقات سطح سه، رئیس کانون و مسابقات سطح یک و دو ، رئیس هیأت امنای کانون معماران و شهرسازان جوان می ­باشد.

ماده ده : درخواست کنندگان می بایست برای اخذ مجوز ، درخواست کتبی شامل : « اهداف ، مکان برگزاری ، مشارکت کنندگان ، نام دو نفر به عنوان دبیر اجرایی مسابقه ، نام حداقل سه و حداکثر هفت نفر بعنوان هیأت داوران ، نوع و تعداد جوایز ، منابع مالی و.... » را از طریق مقام مافوق خود به مرجع صدور مجوز ارایه دهد.

 

فصل سوم : نحوه برگزاری مسابقه

ماده یازده : برای هر مسابقه، یک نفر دبیر اجرایی واجد صلاحیت به پیشنهاد مدیر درخواست کننده و تأیید مرجع صدور مجوز تعیین می­ شود و کلیه مسئولیت ها شامل هماهنگی هیأت داوران ، تشکیل کمیته اجرایی مسابقه و... از بدو انتصاب تا پایان برگزاری مسابقه به عهده دبیر اجرایی می­ باشد.

ماده دوازده : دبیر اجرایی مسابقه موظف به اجرای دقیق برنامه مسابقه ( که در درخواست اخذ مجوز به مرجع صدور مجوز ارائه شده است) می­ باشد؛ تنها در صورت بروز حوادث غیر مترقبه و بنا به مصالح ، دبیر اجرایی می­ تواند در برنامه مسابقه تغییراتی ایجاد کند.

ماده سیزده : شرکت افراد در مسابقات کانون معماران و شهرسازان جوان مستلزم پرداخت  هزینه ورودیه می باشد که میزان آن در گزارش توجیهی درخواست کننده ، پیشنهاد و به تصویب مرجع صدور مجوز می رسد.

تبصره۱ : اعضای کانون معماران و شهرسازان جوان برای پرداخت هزینه ورودیه (ثبت نام) از تخفیف برخوردار خواهند بود. میزان تخفیف به تصویب مرجع صدور مجوز خواهد رسید.

تبصره۲ : با موافقت مرجع صدور مجوز می­توان مسابقات را به ­صورت رایگان برگزار کرد.

ماده چهارده : برگزاری مسابقات سطح یک تا پنج به ترتیب می بایست حداقل ۹۰ ، ۹۰ ، ۶۰ ، ۳۰ و ۱۵ روز قبل از برگزاری از طریق نصب پوستر در دانشکده­ ها، ارسال پیام کوتاه، درج در وب سایت، رسانه­ ها و شبکه اجتماعی کانون و غیره به اطلاع مخاطبان رسیده شود.

ماده پانزده : دبیر اجرایی مسابقه موظف است تسویه حساب مالی مسابقات سطح یک تا پنج را به ترتیب حداکثر تا ۹۰ ، ۹۰ ، ۶۰ ، ۳۰ و ۱۵ روز پس از برگزاری برنامه انجام داده و مدارک و اسناد مالی مربوطه را به معاونت مالی و پشتیبانی کانون تسلیم و رسید دریافت نماید.

ماده شانزده : دبیر اجرایی مسابقه حداکثر هفت روز اداری پس از پایان برنامه، باید گزارش جامع و مکتوب برگزاری مسابقه را به همراه نقاط ضعف و قوت ، اسامی شرکت کنندگان و همچنین پیشنهادات خود را به مرجع صادر کننده مجوز ارائه نموده و وی نیز بایستی ظرف ده روز اداری گزارش یاد شده را همراه با اظهارنظر کارشناسی به دفتر برنامه ­ریزی و خدمات فنی کانون ارسال نماید.   

ماده هفده : کلیه مراحل برگزاری مسابقات غیرمجازی؛ باید به صورت گزارش تصویری و مکتوب در اختیار دفتر برنامه ریزی و خدمات فنی کانون قرار گیرد.

ماده هجده : این آیین نامه در یک مقدمه، ۳ فصل، ۱۸ ماده و ۶ تبصره در جلسه مورخه ۲۸/۳/۱۳۹۴ شورای معاونان کانون معماران و شهرسازان جوان بررسی و با اکثریت آرا به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.