لوکوربوزیه: معماری بازی احجام زیر نور است.
از قاشق غذاخوری تا شهر دامنه کار معمار را تعریف می‌کند.
رشد و تعالی کانون ، مستلزم تدبیر ، تفکر و مشارکت اعضا می باشد.
معماری آفرینش فضا ،متناسب با انسان و نیازهای اوست
معماری پایه و اساس حفظ محیط زیست است.
معماری رد زمان است بر فضا
سراسر ایران کانون اتفاقات بزرگ است ...
با هم بودن " آغاز" ، با هم ماندن " پیشرفت" و با هم کار کردن "موفقیت" است.
نوآوری ، سرعت و استفاده از فرصت هاست.
تخصص گرایی در تصمیم گیری بر مبنای خرد جمعی رویکردی عاقلانه و پذیرفتنی است.

پیام جناب آقای دکتر سیروس باور

هیچ چیز دلپذیرتر از این مقطع اولیه زندگی نیست که با شناخت علم و هنر به مرحله ممتاز نیکی، عشق و دلدادگی برسی.

چهره یک معمار دوستی و تفاهم است.

در صحنه زندگی، هیچ عملی و اقدامی که زمانی را گرفته باشد محو و نابود نمی­ شود. از افکارمان خارج یا محو نمی ­گردد بلکه، همیشه تکامل پیدا می­ کند، اشکالاتش برطرف می ­شود، حشو و زوایدش پاک می ­شود و بالاخره نتیجه مطلوب و زیبایش ظاهر می­ گردد.

سـیـروس بـاور

۱۳۹۴/۵/۲۵

تهران