لوکوربوزیه: معماری بازی احجام زیر نور است.
از قاشق غذاخوری تا شهر دامنه کار معمار را تعریف می‌کند.
رشد و تعالی کانون ، مستلزم تدبیر ، تفکر و مشارکت اعضا می باشد.
معماری آفرینش فضا ،متناسب با انسان و نیازهای اوست
معماری پایه و اساس حفظ محیط زیست است.
معماری رد زمان است بر فضا
سراسر ایران کانون اتفاقات بزرگ است ...
با هم بودن " آغاز" ، با هم ماندن " پیشرفت" و با هم کار کردن "موفقیت" است.
نوآوری ، سرعت و استفاده از فرصت هاست.
تخصص گرایی در تصمیم گیری بر مبنای خرد جمعی رویکردی عاقلانه و پذیرفتنی است.

مراکز ورزشی طرف قرارداد کانون

دفتر برنامه ریزی و خدمات فرهنگی و رفاهی کانون معماران و شهرسازان جوان، در حال عقد قرارداد با مراکز ورزشی می‌باشد.
اعضای کانون معماران و شهرسازان جوان می‌توانند با تخفبف ویژه از خدمات و امکانات مراکز یاد شده بهره‌مند شوند.
به زودی فهرست مراکز ورزشی طرف قرارداد در این صفحه اطلاع رسانی خواهد شد.