لوکوربوزیه: معماری بازی احجام زیر نور است.
از قاشق غذاخوری تا شهر دامنه کار معمار را تعریف می‌کند.
رشد و تعالی کانون ، مستلزم تدبیر ، تفکر و مشارکت اعضا می باشد.
معماری آفرینش فضا ،متناسب با انسان و نیازهای اوست
معماری پایه و اساس حفظ محیط زیست است.
معماری رد زمان است بر فضا
سراسر ایران کانون اتفاقات بزرگ است ...
با هم بودن " آغاز" ، با هم ماندن " پیشرفت" و با هم کار کردن "موفقیت" است.
نوآوری ، سرعت و استفاده از فرصت هاست.
تخصص گرایی در تصمیم گیری بر مبنای خرد جمعی رویکردی عاقلانه و پذیرفتنی است.

رنگ سازمانی

رنگ فیروزه‌ای ترکیب درصد مشخصی از رنگهای آبی و سبز است. رنگ آبی نشان دهنده آرامش، امنیت، اعتماد و ثبات بوده و رنگ سبز نیز نشان دهنده طراوت، حیات و رشد می باشد. رنگ فیروزه‌ای در فرهنگ ایرانی از اهمیت والایی برخوردار است و در تاریخ هنر ایران جایگاه خاصی دارد. این رنگ در معماری (کاشیکاری‌های بناهای مذهبی) جایگاهی ویژه داشته و بیشتر گنبدهای مساجد و آرامگاه‌ها با این رنگ عجین است.

رنگ فیروزه‌ای نزد ایرانیان سمبل جوانی، سرزندگی، طراوت، رشد، پویایی، حقیقت، رسیدن به کمال، پاکی، صداقت محض و به طور خلاصه آرامش همراه با عبادت است .این رنگ از منظر روانشناسی نیز باعث آرامش فکری و ذهنی بوده و پاکی و خلوص را القا می کند و همواره با موانع و انسدادهای ذهن و روان مبارزه می نماید. از آن جا که محوریت فعالیت ما تسهیل‌گری است، رنگ آبی فیروزه ای را به عنوان رنگ سازمانی خود برگزیدیم.